ברוכים הבאים לרובין
אנו מקווים כי השימוש באתר ו/או ביישומון יסייע לך למקסם את החיסכון הפנסיוני שלך ולהוזיל את עלויות הביטוח שלך.

עודכן לאחרונה במאי 2023 - מדיניות פרטיות אתר/יישומון רובין
*הודעה על העברת בעלות באתר האינטרנט, הישומן ובמאגר מידע לקוחות*
חברת עתיד עכשיו סוכנות לביטוח ושיווק פנסיוני בע"מ ("עתיד עכשיו") רכשה את פעילות ונכסי חברת רובין הוד סוכנות לביטוח פנסיוני 2016 בע"מ ("רובין"),לרבות  אתר האינטרנט:www.robinhoodpro.com והישומון (אפליקציה) (להלן יחד "אתר האינטרנט"), ובכלל זה את הזכויות במאגר המידע" מאגר לקוחות - רובין הוד פרו בע"מ" (מס' מאגר במשרד המשפטים: 700062394)("מאגר המידע").
 עתיד עכשיו מבקשת להבהיר כי פעילות אתר האינטרנט והישמון של רובין תמשיך לפעול באותה מתכונת בה פעלה עד כה למטרת אספקת שירותים פיננסיים, וכי זכויות הלקוחות אינן נפגעות כתוצאה מהעברת הבעלות במאגר המידע לעתיד עכשיו והיא פועלת להעברת רישום הבעלות במאגר המידע על שמה וזאת ללא שינוי במטרות השימוש במידע האישי אודות לקוחות רובין אשר פרטיהם מצויים במאגר המידע.
כמובן שככל שתבחר.י בכך, עומד.ת לך הזכות לבקש להפסיק את ההתקשרות עם רובין ואתר האינטרנט ועתיד עכשיו, ו/או לבקש להסיר את המידע אודותיך, בעקבות העברת הבעלות במאגר המידע. במקרה כזה, הינך מתבקש.ת להודיע לנו עלכך בהקדם באמצעות שליחת הודעה לכתובת מייל: info@robinhoodpro.comעתיד עכשיו תפעל בהתאם לבקשתך בכפוף להוראות כל דין, ואולם נציין כיתיעוד מינימלי הדרוש לה לשם קיום עסקיה ימשיך להישמר על ידי עתיד עכשיו לתקופה הקבועה בדין.
 מסמך זה ("מדיניות הפרטיות")מתאר את מדיניות הפרטיות של עתיד עכשיו מפעילת אתר  האינטרנט https://www.robinhoodpro.com  כפי שיתעדכן מעת לעת, היישומון(האפליקציה) וכן דפי נחיתה מקושרים (להלן יחד: "האתר" או "רובין")שמנוהל על ידי עתיד עכשיו (להלן: "החברה", "אנחנו"),בקשר עם מידע אישי שייאסף במערכת רובין (כפי שמוגדרת למטה) אודות המבקרים באתר  או המשתמשים (כפי שמוגדרים למטה) ביישומון(אפליקציית) רובין (להלן: "יישומון") ו/או האתר, והינו חלק בלתינפרד מתנאי השימוש ביישומון הזמינים ב https://www.robinhoodpro.com/term-of-use/termsofuse-heb ("תנאי השימוש"ויחד עם מדיניות הפרטיות "הסכמי השימוש").
מטרת מדיניות הפרטיות היא ליידע אותך לגבי האופן בו החברה אוספת מידע על ו/או אודות מבקרים ומשתמשים באתר, כן כיצד ולאיזה מטרות החברה אוספת מידע כאמור ולמי היא מעבירה אותו. מדיניות הפרטיות  כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מתייחס באופן שווה לכל המגדרים כאחד.אם אינך מסכים למי מתנאי הסכמי השימוש הנך מתבקש שלא להתקין את היישומון ולא לעשות בו שימוש, ולהימנע משימוש באתר. בעת השימוש באתר לצרכים שונים (לרבות, לצורך קבלת שירותי האתר), אתה עשוי להידרש למסור לחברה מידעאישי מסוגים שונים, ואנו אוספים מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתרו/או במסגרת קבלת שירותי האתר. חלק מהמידע שנמסר ונאסף הינו מידע אישי, וחלקו אנונימי.

מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע אנונימי. בטרם השימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע אישי באתר(ובכלל זה לצורך קבלת שירותי האתר), אנא וודא שקראת את מדיניות הפרטיות בעיון וכי אתה מבין אותם. השימוש שלך באתר ובשירותי האתר ייחשב להסכמה מפורשת ומדעת מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות הנכללים במדיניות הפרטיות.
במידה ואינך מסכים לתנאימדיניות הפרטיות, כולם או מקצתם, אל תמסור מידע כלשהוא להחברה באמצעות האתר ו/או במסגרת שירותי האתר והנך מתבקש שלא להתקין את היישומון ולא לעשות בו שימוש, ולהימנע משימוש באתר.מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד, אך חלה באופן שווה על כל המגדרים.
1.    הגדרות 1.1.     "החוק"– חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 1.2.     "מידע"– משמעו מידע אישי ומידע אנונימי, ביחד או לחוד.
 1.3.     "מידע אישי" – משמעו "מידע ו/או מידע רגיש" כהגדרתם בחוק, ובכלל זהכל נתון או מידע שתמסור לחברה באופן יזום באתר (לרבות לצורך קבלת שירותי האתר), אשר מזהה או מאפשר לזהות אותך באופן אישי (כדוגמת שמך, כתובת דוא"ל שלך, מספרת.ז. שלך וכו'), וכל מידע אישי שהחברה תקבל עליך או אודותיו ממערכת המידע המרכזית הרלבנטית (כדוגמת מצבך המשפחתי, מידע פיננסי, מידע על מצבך הביטוחי, הפנסיוניו כו'). 
1.4.     "מידע אנונימי" – משמעו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה או מאפשר לזהות את המשתמשבאופן אישי, אשר מקושר למכשיר הקצה בו המשתמש עושה שימוש באתר  או על אופן השימוש באתר (כגון אופן השימוש באתר, סוג הדפדפן של המשתמש, התאריך והשעה בו נכנס המשתמש לאתר וכו').
 1.5.     "אתה"או "משתמש"; "האתר" או "אתר האינטרנט";"מוצרים"; "מוכרים"; "שירותי האתר או"שירותי החברה", "שימוש  באתר" ו"תוכן משתמש" – כהגדרת מונחיםאלה בתנאי השימוש, הזמינים לצפייה בכתובת https://www.robinhoodpro.com/term-of-use/termsofuse-heb1.
כללי 1.1. לך, המשתמש במוצרים, בישומון ו/או באתר אוהמבקש לעשות במי מהם ("משתמש" או "אתה"), איןכל חובה חוקית למסור לנו מידע אישי, לעשות שימוש באתר ו/או להתקין את הישומן,לעשות שימוש ביישומון, במוצרים או באתר או למסור לחברה כל נתון או מידע. יחד עםזאת, אם לא תמסור לנו (או תאפשר לנו לאסוף) נתונים מסוימים, יתכן שלא תוכל להתקין את היישומון, לעשות בו שימוש באופן מלא ו/או לעשות שימוש באתר באופן מלא ו/או לקבל חלק מהמוצרים והשירותים של רובין.
 1.2. החברה יכולה לשנות את מדיניות הפרטיות, מעתלעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה ו/או הוספהשל תנאים ו/או הוראות ("שינוי"). המשך השימוש שלך ומי מטעמך ביישומון,באתר ו/או במי מהמוצרים ובשירותים לאחר שינוי, ייחשב כהסכמה לשינוי. 
1.3. החברה לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות אופוגעת בפרטיות שלך, בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות אותך או להתחקות אחריך, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. 
1.4. למונחים שלא הוגדרו במדיניות הפרטיות תהיה את המשמעות שיש להם בתנאי השימוש.

 2. איזהמידע אישי אנחנו אוספים?במסגרת השימוש באתר ו/או קבלת שירותי האתר והיישומון,אתה עשוי להידרש ומסכים בזה למסור לחברה מידע אישי והחברה עשויה לאסוף מידע אישיעליך או אודותיך באמצעים טכנולוגיים שונים, כמפורט בסעיף 2 זה למדיניות פרטיות.האמור במדיניות  יחול על מידע אישי שלךו/או מידע אישי שתמסור על או עבור צד ג' שמטעמו או בשמו אתה פונה לחברה באמצעותהאתר ואו ביישומון והנך מתחייב ומצהיר כי המידע האישי שתמסור על עצמך ו/או צדדיםשלישיים מטעמם אתה פונה הינו מידע נכון, מדויק, עדכני ומהימן וכי יש לך הזכותלמסור לנו את המידע האישי. (א)   מידע אישי שאתה מוסר על עצמך:לצורךקבלת שירותי האתר ו/או היישומון, עליך למסור את סוגי המידע האישי הבאים (כפי וככלשיעודכנו מעת לעת): פרטי קשר (שם פרטי ושם משפחה, טלפון, כתובת דוא"ל), מספרת.ז. וצילום תעודת הזהות (כולל ספח) תאריך הנפקת תעודת זהות, מספר דרכון, מועדייציאה אחרונים מהארץ); פרטי תשלום וגביה, במהלך מילוי שאלונים יאספו על ידינונתונים ומידע אישי (כגון: מגדרך, מצב האישי, מספר הילדים שיש לך וגילם, הסטטוסהתעסוקתי שלך ותחביבך), וכיו"ב. בעצםמסירת מידע אישי כאמור, אתה נותן בזאת הסכמתך המפורשת לכך שהחברה תפנה, בשמך,למערכות המידע של שירותים פיננסיים כגון המסלקה הפנסיונית והר הביטוח על מנת לקבלאת המידע הרלבנטי אודותיך ולספק לך את שירותי האתרו/או היישומון. במידת הצורך,החברה תשלח אליך הודעות תפעוליות שונות לצורך הזדהות במערכת המידע הרלבנטית, ואתהמתחייב לשתף פעולה עם החברה כפי וככל שיידרש לשם כך.
(ב)   מידע אישי שאתה מוסר על אדם אחר. ככלשהינך עושה שימוש בשירותי האתר ו/או היישומון עבור אדם אחר (למשל – ככך שהינךמעוניין לבצע בירורים או לבצע השוואה בדמי הניהול עבור בן משפחה, ידוע/ה בציבור,ילדים ואחרים) – סוגי המידע שתידרש למסור הם אלה המפורטים במדיניות פרטיות זובשינויים המחויבים ביחס לאותו אדם אחר. הינך מצהיר ומתחייב כי הינך מורשה ובעלההסכמות הנדרשות עפ"י כל דין הן לבצע פעולות עבור האדם הנוסף ובמסגרת זולמסור לחברה מידע אישי מעודכן ומהימן שלו, והן לשימושים שהחברה עושה במידע כאמור לפי מדיניות פרטיות זו וכי ניתן לעשות בהם שימוש לפי הסכמי השימוש מבלי לפגוע בזכויות צדדים שלישיים כלשהם ו/או הוראות הדין.   
(ג)   מידעאישי שהחברה מקבלת עליך מצדדי ג' 1)    לאחרקבלת המידע האישי כמפורט בסעיף החברה ובמקרים המתאימים, הנך מסכים שהחברה תפנה,בשמך ותקבל מידע אישי לגביך ממקורות חיצוניים שאתה מאשר לנו לפנות אליהם. כך למשל נשמור נתונים פנסיוניים אודותיך ואת נתוני תיק הביטוח שלך, כפי שיתקבלו מהמסלקההפנסיונית והר הביטוח .במסגרת זו, החברה תקבל ותהיה חשופה לכלהמידע הביטוחי ו/או הפנסיוני המצוי על שמך במערכת זו, לרבות (אך מבלי לגרועמכלליות האמור): מצבך המשפחתי, מידע דמוגרפי (כדוגמת גיל); מקומות עבודתך, תנאישכר וכיוצ"ב תנאים סוציאליים, סוגי הקרנות ו/או הקופות ו/או הביטוחים הרשומיםעל שמך (לרבות קרנות השתלמות, גמל, פנסיה, ביטוחים שונים הקיימים על שמך (ביטוחמנהלים, ביטוח חיים, וכל המידע הרלבנטי המצוי בכל אחת מהפוליסות הנ"ל, וכו').
2)    לתשומת ליבך, המידע המתקבל בחברה ע"י מערכת המידע המרכזית הרלבנטית הינו באחריותו הבלעדית בשל המשרד הממשלתי ו/או הרשות המוסמכת הרלבנטית שמסר/ה את המידע לחברה. מובהר בזאת כי החברה אינה בודקת או מאמתת את נכונותו של המידע המתקבל, אלא עושה בושימוש לצורך אספקת שירותי האתר ו/או היישומון, ובכלל זה משלוח הצעה עם עדכון/שינוי דמי ניהול למוצרים הקיימים אצלך, כפי שנשלחה לחברה ע"י המוכרים. האחריותלאימות נתוניך כפי שמופיעים במערכת המידע המרכזית הינה שלך אל מול הרשות ו/אוהמשרד הרלבנטי, ולחברה אין ולא תהא כל אחריות משפטית ו/או אחרת בקשר לקבלה ושמירהו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן שנמסר לה.
 3)    מידע טכני שייאסף אודות השימושיך שלך באתר וביישומון:אנחנו צפויים לאסוף נתונים אודות הביקור והשימוש שלך באתר ו/או ביישומון  כגון כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, פרסומות שקראת/צפית בהן, עמודי אינטרנט בהם צפית, פונקציות ביישומון בהם השתמשת, מוצרים שעניינו אותך, ועוד.
 4)    מידע מצרפי, סטטיסטי ואנונימי. בנוסף, אנו נאסוף גם נתונים מצרפיים (אגרגטיביים), נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים שנגזרים מהמידע האישי ו/אומידע המערכת שברשותנו, לרבות מידע אנונימי שנדרש לצורך ניתוח השימוש, פיתוח עסקי ושיפור חוויית המשתמש באתר ו/או ביישומון ולכל מטרה חוקית אפשרית. מידע אישי, מידע משתמש ומידע מצרפי יכונו יחד"מידע המערכת".
 5)     אנחנו עשויים לקבל מידע מערכת ממך ככל שבמסגרתהשימוש באתר ו/או יישומון תאפשר לנו גישה למוצרים מסוימים ממכשירך, בין אם מהמחשב,הטלפון הנייד או כל מכשיר קצה אחר, וזאת לטובת ביצוע פעולות מסוימות. הרשאות אלו כוללות, אך אינן מוגבלות :א. גישה לשירותי מיקום.ב. גישה להודעות טקסט – לצורך אימות זהותךבאמצעות קריאת קוד האימות הנשלח אליך ב-SMS מאיתנו.ג. גישה לשירותי התראות בדחיפה (Push notification) – על מנת שתוכל לקבל תכנים שונים כמפורט במסמכי השימוש בדחיפה.ד. גישה לנתוני זיהוי/זהות מכשיר.
  3. לאילו מטרות אנחנו אוספים את המידע?
החברה אוספת את המידע האישי ומידע המערכת לצורךהפעלת עסקיה, ובין היתר למטרות הבאות: 
4.1. לצורך הענקת המוצרים, השירותים וניהולם(לרבות על ידי צדדים שלישיים), לרבות לצורך תאום וקיום שיחת שירות ביחס לתיקהפנסיוני והביטוחי של המשתמש, שיווק ומכירה של מוצרים פנסיוניים (למשתמש ו/או למימהקשורים אליו, כהגדרתם להלן) ותוכניות ביטוח, מתן שירות וטיפול שוטפים, גבייתתשלום עבור השירות, לרבות באמצעות חברות כרטיסי אשראי וחברות סליקה וכיו"ב. 
4.2 לצורך יצירת קשר ותקשורת עם משתמשים ושירותלקוחות, מסירת עדכונים, הפעלת החשבון האישי וכיו"ב.
 4.3. דיוור ישיר: לצורך הגשת תכניםמקצועיים ושיווקיים שהחברה מאמינה שיתכן שיעניינו את מי מהמשתמשים (כגון הלוואהואשראי) לרבות על דרך של הגשת דברי פרסומות (כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים),התשמ"ב – 1982 ("חוק התקשורת") או משלוח תכנים בדרך של דיוור ישיר(כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות) או בדרך אחרת. 
4.4. לצורך פיתוח עסקי, שינוי, שיפור חוויתהמשתמש ותחזוקת היישומון ו/או האתר ושירותי החברה, מוצרים ו/או מוצרים עתידיים. 
4.6. לשם מימוש ו/או הגנה על זכויותהחברה, רובין ו/או צדדים שלישיים אחרים לפי דין, לרבות לפי הסכמי השימוש. 
4.7.לשם עמידה בהוראות הדין (לרבות מסירת מידע לרשויות ו/או לפי הוראות רשות), לצורךאכיפת תנאי השימוש, תנאי מדיניות פרטיות זו, ולצורך ציות לדיני הפרטיות החלים עלהחברה.  
  4.8. לצורכי אבטחת מידע, מניעת הונאהוהגנה על זכויות צדדים שלישיים רלבנטיים (כגון ספקי ביטוח, כהגדרתם להלן). 
4.9. לפי בקשתך ולצורך יישום מטרותאחרות המותרות לפי דין. מובהר שביחס למידע מערכת שאינו מידע אישי, אנו רשאים לעשות שימוש אף מעבר לאמור במדיניות זו, לרבות מידע סטטיסטיואנונימי, כגון צרכי ניתוח ואנליטיקה. 

 5. העברת מידע לצדדים שלישיים.החברה עשויה להעביר מידע אישי, הכולל מידע מערכת(לרבות על דרך של מתן גישה) לצדדים שלישיים מורשים מטעמה, בין היתר כמפורט להלן - 
5.1. ספקי ביטוח ויועצים. החברה עשויהלהעביר (לפי שיקול דעתה) לספקי הביטוח ויועצים מורשים מטעמה מידע אישי אודותהמשתמש, לרבות נתונים שמסרת וכן נתונים פנסיוניים ו/או נתוני תיק הביטוח של המשתמששנתקבלו מהמסלקה הפנסיונית ו/או הר הביטוח. זאת לצורך מתן מוצרים (למשל לשם קבלתהצעות למוצרים פנסיוניים מאותם ספקי ביטוח), שירותי החברה ולמטרות המפורטות בסעיף ‎4 לעיל ו/או כמותר לפי דין.
5.2. ספקים משנה מורשים מטעם החברה. החברהעשויה להעביר מידע אישי לספקי משנה מורשים מטעמה, לצורך מתן השירותים, המוצרים(למשל לשמירת קשר עם הלקוח, הפעלת היישומון ו/או האתר, ביצוע הזמנתך, אחסוןותחזוקת האתר, היישומון והמידע האישי, קבלת תשלום וסליקת תשלום עבור השימוש של המשתמשים,ספקי שירותי מערכות מידע IT וכו'), למטרות אחרות המפורטות בסעיף ‎4 ו/או כמותר לפי דין.
5.3 ספקי אחסון המידע
החברה  משתמשת בשירותי ספקים לאחסון המידע - שרתי החברה בהם מאוחסן המידע האישי המפורט במדיניות הפרטיות זו, נמצאים בחוות השרתים המאובטחת של חברת מייקרוסופט המפוזרים ברחבי העולם בתצורת load balancing, הגישה לשרתים מוגבלת לבעלי הרשאות המאושרים וספקים (לרבות נציגיהם) לפי מדיניות החברה. שים לב שיתכן שהמידע האישי במדיניות פרטיות זו יאוחסנו מחוץ למדינת ישראל ומחוץ למדינות האיחוד האירופי, במדיניות בהן הדין הנוגע לפרטיות משתמשים שונה או אף פחות מחמיה ביחס לדין בארץ. שים לב שיתכן ונעבוד עם ספק שאינו מיקרוסופט למטרת אחסון המידע, בהתאם לשיקול דעתה של החברה ולצרכיה התפעוליים. 
 5.4. במקרה בו חובה למסור את המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית, לרבותבמקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין החברה ומי מטעמה, או במקרים בהם השימושביישומון, באתר ו/או במוצרים נעשה בניגוד לאמור בהסכמי השימוש ו/או בניגוד לדין.
5.5  ככל שלפי תוצאות שירותי האתר הודעת לחברהכי ברצונך להעביר איזה מהמוצרים הקיים אצלך למוכר אחר, כי אז, מידע אישי זה יועברע"י החברה למוכר הרלבנטי.
5.6. לשם מימוש ו/או הגנה על זכויות החברה ו/אוצדדים שלישיים אחרים לפי דין, לרבות לפי הסכמי השימוש ולרבות במקרה של תלונה אודותמי מהמוצרים, השירותים, השימוש ביישומון ו/או באתר, קבלת הצעות, רכישת מוצרים וכיוצא באלה.
5.7. במקרה בו החברה תשקול למכור את פעילותה, להתמזג  ו/או למכור את  נכסיה לעבור שינוי ארגוני, לרבות מיזוג, אנועשויים לגלות את מידע המערכת לרוכשים ו/או משקיעים פוטנציאליים ו/או למיש ישקיע בחברהו/או ירכוש את מניותיה, פעילותנו ו/או נכסינו (כולם או חלקם).העברת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים תהיה מוגבלת אך ורק למטרות המנויות במדיניות זו ורק בהיקף ובמידה הנדרשים לפי שיקול דעתה שלהחברה. החברה תנקוט מאמצים נאותים על מנת להבטיח שמקבלי המידע יהיו כפופים לחובתסודיות ואבטחת מידע ביחס למידע, לפי כל דין. על אף האמור, מובהר במפורש כי החברהאינה אחראית לכל שימוש שיעשה במידע אישי שלך ע"י מוכר שאליו בחרת להעביר אתהמוצר הרלבנטי, וכל שימוש שייעשה במידע כאמור ע"י אותו מוכר – הינו באחריותוהבלעדית. בהתאם, כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שיש ו/או עשויה להיות לך בקשר לכך,במישרין או בעקיפין, עליך להפנות למוכר הרלבנטי
 5.8. אנו עשויים להעביר לגורמים שלישיים מידע אנונימיוסטטיסטי שאינו מזהה אישית. מאחר ומדובר במידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, ועלכן, אתה פוטר את החברה מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בשל כך.   
6. איסוף מידע אוטומטיכלי ניטור ו-Cookies.
 
6.1. בקשר עם תפעול האתר ו/או היישומון והמוצרים, החברה  משתמשת בכלי ניטור כגון קבצי קוקיז (cookies),מזהי מכשירי טלפון נייד, משואות רשת (web beacons) , קבצי Pixelוהקלטת פעולות באתר/יישמון. קבצי קוקיז (cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ו/אוהיישומון.חלק מקבצי הקוקיז יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיחבמכשיר הקצה המשמש אותך. קבצי הקוקיז יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת,משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעתה כניסה לאתר, שמירת העדפותיך בשימוש באתר ו/או ביישומון וכן לצרכי שיווק.
 6.2. הטכנולוגיות שתיארנו מאפשרות לנו,בין היתר, לנטר את הפעילות שמשתמש מבצע באתר ו/או ביישומון, לנתח את אופן הגלישה והפעולות שעושים משתמשים, לשפר את חווית השימוש והמוצריםבאופן פרסונלי, לקבל החלטות לגבי מוצרים ומוצרים שלנו (כמו לחשוב על שירותים ו/אומוצרים שנכון לפתח), למדוד את אחוז ההתעניינות ו/או היענות לתכנים שאנו מעבירים לך וכו'. שים לב שיתכן שאנו נפנהאליך על בסיס המידע שנאסף על ידי טכנולוגיות אלה. 
6.3. בנוסף, החברה עושה שימוש, בין היתר,בטכנולוגיות שתיארנו לאימות פרטי משתמשים, התאמה תכנים שונים להעדפות המשתמשואיסוף מידע סטטיסטי.
 6.4. ניתן לנטרל, לחסום או לקבל התראהלפני אחסון ביחס לרוב סוגי העוגיות על ידי שינוי הגדרות הפרסום במכשיר הטלפון שלךו/או על ידי מחיקתן מדפדפן האינטרנט בו אתה משתמש.
 6.5. צדדים שלישיים דוגמת Google Analytics עשויים להשתמש גםבטכנולוגיות שתיארנו (כגון: SDK) לצורך איסוף נתונים מהשימוש באתר ו/או יישומון, כגון מזהה מכשיר,כתובתIP , ו-Advertising ID, למידע נוסף הטכנולוגיותוהפרקטיקות של Google Incניתן למצוא בכתובת: www.google.com/policies/privacy/partners/. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיות של Google Analytics בכתובתhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 6.6. בנוסף לאמור למעלה, יתכן שהאתרו/או יישומון יכיל קישורים לאתרים, מוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים. שים לב שיתכן שלצדדים שלישיים אלה יש תנאי שימוש ומדיניות פרטיות משלנו ביחס לנתונים שהם אוספים אודותיך, יתכן והם אוספים את אותם נתונים באמצעים שונים ובצורות שונות ואנחנו לא אחראים לפעולות שלהם (לרבות צורת איסוף הנתונים שלהם והשימוש שהם עושים בנתונים אלה). אנו ממליצים לך לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדיםשלישיים אלו בטרם תמסור להם נתון כלשהו או תעשה שימוש במי מהמוצרים ו/או השירותיםשלהם. 
7. אבטחת מידע
7.1. החברה מיישמת במערכותיהאמצעים מקובלים  לאבטחת המידע האישי  לשמירה על פרטיותך, ולהגנה על סודיות מאגרי המידע.
 7.2. עם זאת קיימת חשיבות רבה להקפדה מצידך על אמצעי זהירות וגישה לחשבון שלך באתר ו/או ביישומון ולשמירה על כמה כללי אבטחה. יש להשתמש במכשיר המופעל לפי הוראות היצרן ושלא נפרץ או בוצעו בו שינויים. השתמש ביישומון תקני שמקורו בחנות האפליקציות הרשמית של ה- Play Store של חברת GoogleInc.ובחנות האפליקציות הרשמית של הAppStore שלחברת Apple Inc
.7.3 פישינג (phishing):א. פישינג (phishing) הוא כינוי להונאות שמטרתן איסוף פרטים אישיים וסודיים בדרכי מרמה, למשל על מנת לגשת באופן לא מורשה אל חשבונותיך הפרטיים ברשת האינטרנט ולגנוב מידע רגיש, כדוגמת מספרי כרטיס אשראי, סיסמאות, נתונים פיננסיים ועוד. ב. תרמית פישינג נעשית על פי רוב על דרך של התחזות. כך למשל, לעיתים תרמית שכזו נעשית על ידי התחזות לארגונים לגיטימיים ושליחת הודעות (כגון הודעות דוא"ל) מזויפות אלציבור רחב. הודעות אלו נראות דומות להודעות אמיתיות שמוציא הארגון הלגיטימי (כמו רובין או מי מספקי הביטוח), משום שהן יכולות לכלול למשל את הלוגו של הארגון, ניסוח משפטים מעוררי אמון, ניסוח משפטים הקוראים בדחיפות להחלפת סיסמא או הזנת מידע רגיש אחר וכדומה. במסגרת ההודעות האמורות מתבקש מקבל ההודעה לפנות לקישור המוביל אל אתר מזויף הדומה מאוד לאתר הארגון הלגיטימי, ובכך מנסה מבצע התרמית להערים על המשתמש ולגרום לו למסור את פרטיו האישיים (או לאפשר גישה אליהם על ידי הורדת קבציםלמחשבו).ג. סמישינג - (SMS phishing – Smishing) הוא כינוי להונאות פישינג שמטרתן איסוף פרטים אישיים וסודייםבדרכי מרמה באמצעות הודעת SMS שתכיל קישור לאתר ו/או ליישומון מתחזה או בקשה לשלוח את פרטי ההזדהות בהודעה חוזרת. במידה וקיבלת הודעת SMS שאינה מכילה את קוד הסוגי האישי שמסרת בעת הרישום ושנראית חשודה, אין להשיב לה או ללחוץ על הקישורים המופיעים בה ויש להודיע מידית למוקד התמיכה. 
7.4. שמירה על פרטי הרישום, שם משתמש, סיסמאות לגלישה בחשבון האישי: פרטי הרישום שלך הינם אישיים וסודיים. אין להחזיקם במקום גלוי בו יהיו נגישים לאחרים. כמו כן, אין לשמור פרטים אלו במחשב או בטלפון נייד, מחשש לחשיפתם על ידי וירוסים, סוסים טרויאניים או תוכנות שיתוף קבצים, המאפשרות גישה לקבצים במחשב. 
7.5. אין למסור את שם המשתמש והסיסמה האישית שלךלשום גורם, גם אם הוא מזדהה מטעם החברה  או מזוהה עמו. אם אכן יבקשו ממך למסור את הסיסמה האישית, אין למסרה! עליך לדווח על כך מידית למוקד התמיכה של החברה ולברר את מוקד הפניה. אין לשלוח בדואר אלקטרוני או ב-SMS את פרטי הרישום לכניסה לחשבונך האישי, לרבות מספר כרטיס אשראי.
 7.6. החברה עושה מאמצים לאבטח את מידע המערכת באתר וביישומון. יחד עם זאת, החברה איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי היישומון,האתר, מחשביה ו/או מי ממסדי הנתונים שלה (העלולים לכלול מידע אישי שאתה מסרת), לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה לממסדי הנתונים שלה, לאתר, מחשביה ו/או ליישומון. 
7.7. העברת מידע אישי בדבר אמצעי תשלום ופרטיכרטיסי אשראי באתר ו/או ביישומון נשמר על ידי רובין באמצעי אבטחה סבירים, והסליקה נעשית באמצעות ספק סליקה בעל תקן PCI ולא תיעשה ישירות על ידי החברה.החברה ומי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה ו/אוהנובעים מהעברת הפרטים לספק ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדןהמידע ו/או מעשה או מחדל של הספק עצמו.
8. אמצעי קשר, דברי פרסום ודיוור ישיר. 
8.1. אתה מסכים שנשתמש במידע האישי שנאסוף לפימדיניות פרטיות זו על מנת ליצור אתך קשר ולשלוח לך תכנים (לרבות דברי פרסומת)ותוכן שיווקי ומקצועי בנושאים שונים שנחשוב שאתה עשוי למצוא בו עניין. אמצעי ההתקשרות יכולים לכלול דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעותמוקלטות והודעות SMS , פקס, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים ומובהר שהתקשורת איתך יכולה להיעשות גם על דרך של דיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנתהפרטיות).
8.2. זכותך לבקש להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות) בכל אמצעי הדיוור, וכן לבקש שלא נשלח אליך דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת)בדואר אלקטרוני, הודעת SMS,פקס והודעת טלפון מוקלטת. תוכל לעשות כן בקישור הנמצא בהודעה עצמה או ביצירת קשר איתנו לפי הפרטים ליצירת קשר המצויים באתר החברה, ובמייל: info@robinhoodpro.com
9.3. גם לאחר שתבקש לא לקבל דיוורים או פרסומות, תמשיך לקבל מאתנו (בכל אמצעי ההתקשרות) הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (כגון הודעות בקשר עםהמוצרים שלך והשימוש שלך באתר ו/או ביישומון). 
10.       שמירתמידע, זכות העיון, תיקון ומחיקת מידע 
א.      ככלל,מידע אישי שלך או אודותיך ישמר במאגר/י המידע של החברה לפרק הזמן הדרוש לחברה לצורך מענה לפניית המשתמש או מתן השירות הרלבנטי למשתמש, לפי העניין,  וכל עוד יש לחברה צורך לגיטימי או חובה חוקית או אחרת לשמור אותו עפ"י כל דין. מידע אנונימי יישמר במערכות המידע של החברה ללא הגבלת זמן (כל עוד הדבר אינו אסור עפ"י כל דין).  ב.      הנך זכאי לעיין במידע האישי המוחזק אודותיך במאגר/י המידע של החברה, ככל שנשמר, לבקש לתקן את המידע או מחיקתו, באמצעות משלוח פניה לחברה בדוא"ל info@robinhoodpro.com אנחנו נפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עלינו עפ"י החוק. ואולם, מידע אישי הדרוש לחברה לצורך המשך ניהול עסקיה ו/או הדרוש לצורך מטרה לגיטימית כדוגמתהתגוננות מפני תביעות (והכל, ככל שדרוש) ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ"י חוק.    
ג.       בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות פרטיותזו ו/או בקשר עם חוק הגנת הפרטיות ניתן לפנות לרובין בכתובת המייל  info@robinhoodpro.com  או בטלפון 0543812044 או בדואר רגיל אל: הארד 6 תל אביב
 11.   דברו איתנו: לבירורים שאלות ותמיכה ניתןלפנות למוקד התמיכה במספר 054-3812044
 תאריך עדכון אחרון:  מאי 2023
© כל הזכויות שמורות עתיד עכשיו סוכנות לביטוח ושיווק פנסיוני בע"מ 2023

לדף הבית